گوشت

لیست مواد شیمیایی- گوشت، سوسیس و کالباس

 

 نام محصول

– اسید تارتاریک

– اسید سیتریک آبدار

– اسید سیتریک خشک

– اسید لاکتیک

– اسید فسفریک

– اسید مالئیک

– آث سولفام پتاسیم

– آگارآگار

– پکتین

– آسپارتام

– پلی فسفات سدیم

– پودر آب پنیر

– پودر شیر خشک

– هیدروکسید سدیم ( مایع و پرک)

– زانتان گام

– سویا لستین

– سیترات سدیم

– دکستروز منو هیدرات

– شربت گلوکز

– صمغ عربی (آکاسیا)

– صمغ کاراگینان

– شربت فروکتوز

– کازئینات سدیم

– کلرید کلسیم

– صمغ گوار

– گلایسین

– گلوتن ذرت

– گلیسیرین مونو استئارات ( GMS 90 )

– گلوکونات سدیم

– مالتودکسترین خوراکی

– نشاسته

– هگزا متافسفات

– نیتریت سدیم

فهرست