حلال ها

لیست حلال های صنعتی

 

 

 

نام محصول

– اتانول

– متانول

– استون

– ایزوپروپیل الکل

– بوتیل الکل

– استونیتریل

– اتیل متیل کتون

– اتیل استات

– زایلین

– متیل استات

– دی کلرو متان

– دی متیل سولفوکساید (DMSO)

– دی اتیل اتر

– تترا هیدرو فوران (THF)

فهرست