آرایشی -بهداشتی

لیست محصولات شیمیایی آرایشی – بهداشتی

نام محصول

– ادتا 2 سدیم

– اسپن 60

– استئاریک اسید

– استئاریل الکل

– اکسید منیزیم

– اولئیک اسید

– ایزوتیازولین 14%

– بیزوکس

– پروپیل پارابن

– پلی اتیلن گلیگول

– پلی کوآرتنیوم

– توئین 20

– تی تیر ی اویل

– جی ام اس 40

– دی کلسیم فسفات

– سالسیلیک اسید

– ستومکروگل 1000

– ستیل استئاریل الکل ( لانت 30-70)

– ستیل استئاریل الکل ( لانت 50-50)

 – ستیل الکل

– سدیم پروپیل پارابن (NPP)

– سدیم لوریل سولفات (SLS)

– سدیم مونو فلورو فسفات

– کافور

– کربومر (کارباپول)

– کلروهگزادین

– گلیسیرین

– لانولین آنهیدروز

– متیل سالیسلات

– منتول کریستال

– میکرو کریستالین وکس

– هیدروژن پراکساید ( آب اکسیژنه)

فهرست