نان

لیست مواد غذایی- نان

نام محصول

– آگارآگار

– پکتین

– پودر تخم مرغ

– پودر سوربیتول

– پودر شیرخشک

– دکستروز مونو هیدرات

– زانتان گام

– ژلاتین (با بلوم های مختلف)

– شربت گلوکز

– صمغ عربی (آکاسیا)

– سویا لسیتین

– شربت فروکتوز

– صمغ گوار

– صمغ کاراگینان

– کلرید سدیم

– گلیسرول مونو استئارات

– گلوتن ذرت

– کازئینات سدیم

– پروپینات کلسیم

– گلیسیرین

– گلوکونات سدیم

فهرست